Wykorzystanie informacji

Wykorzystanie informacji

Korzystanie z informacji zawartych na niniejszym serwerze pociąga za sobą akceptację następujących warunków:Instituto de Turismo de España (Hiszpański Instytut Turystyki), TURESPAÑA stworzył niniejszą witrynę internetową, aby ułatwić Użytkownikom, głównie potencjalnym turystom zagranicznym, dostęp do oficjalnej informacji turystycznej. Zawarte w niej dane pochodzą z wielu źródeł. Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA oddaje do dyspozycji Użytkownika niniejszy materiał w sposób indywidualny, jako licencję użytkownika końcowego. W związku z tym zabrania się wszelkiej komercjalizacji niniejszego prawa dostępu.Zezwala się na używanie tej informacji pod warunkiem podania źródła: Źródło: Serwer WWW Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA, „www.spain.info”. Natomiast zabrania się kopiowania lub odtwarzania danych na jakimkolwiek nośniku elektronicznym (sieci, bazy danych, publikacje elektroniczne), pozwalającego na udostępnianie informacji wielu Użytkownikom, przed uzyskaniem pisemnego pozwolenia Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA.Jakość informacji. Dane i inne materiały, które pojawiają się na serwerze, zostały wprowadzone zgodnie z rygorystycznymi procedurami kontroli jakości. Tym niemniej Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA nie ponosi odpowiedzialności za treści serwera. W szczególności Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA nie zobowiązuje się do jego natychmiastowej aktualizacji. Zawarte tutaj dane nie powinny być uważane za oficjalne. Za dane oficjalne uważa się jedynie te dane, które znajdują się w publikacjach drukowanych Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA lub te, które zostały wyraźnie potwierdzone przez upoważnione służby Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA. Zawarte na stronie WWW ceny produktów i usług mogą nie być prawidłowe.Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody i straty poniesione przez Użytkownika w związku z dostępem do niniejszego serwera lub korzystaniem z informacji oraz aplikacji na nim zawartych.Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA zezwala na dowolne i bezpłatne konsultowanie tych informacji, nie zezwalając na kopiowanie ani rozpowszechnianie stron, nawet z podaniem źródła, ani na manipulowanie i zmianę treści lub ich wykorzystanie w celach komercyjnych.Niniejsza witryna nie udziela żadnego rodzaju rekomendacji produktów czy usług turystycznych ani doradztwa oraz rekomendacji innego typu.Korzystanie z określonych usług oferowanych w tym miejscu dodatkowo podlegać będzie Warunkom szczegółowym, przewidzianym dla konkretnych przypadków, które mogą zastępować, uzupełniać i/lub zmieniać niniejsze Warunki korzystania z informacji. W związku z tym, przed skorzystaniem z wymienionych usług Użytkownik także powinien uważnie przeczytać odpowiednie Warunki szczegółowe, które rozumie się za przyjęte przez sam fakt korzystania z danych usług.Zezwala się na wizualizację, drukowanie i częściowe pobieranie zawartości Web tylko i wyłącznie, jeśli spełnione są następujące warunki:Zgodność z celami witryny internetowej www.spain.infoRealizacja z wyłącznym zamiarem uzyskania zawartej informacji na użytek osobisty i prywatny. Wyraźnie zabrania się jej wykorzystywania w celach handlowych, do dystrybucji, podawania do informacji publicznej, przetwarzania lub dekompilacji. Tym niemniej TURESPAÑA może zezwolić na publikowanie owych treści na dowolnym nośniku lub ich wykorzystanie, rozprowadzanie lub załączanie w innych kontekstach, do których mają dostęp osoby trzecie.Pod warunkiem, że żadna z treści zawartych na tej Web nie zostanie zmodyfikowana.TURESPAÑA rezerwuje sobie możliwość wykonania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, modyfikacji i aktualizacji informacji zawartej w swej witrynie internetowej, jej konfiguracji i prezentacji oraz warunków dostępu.Pod warunkiem, że żadne z grafik, ikon, wideo lub obrazów znajdujących się na Web nie zostaną wykorzystane, skopiowane lub rozprowadzone oddzielnie od tekstu lub pozostałych, towarzyszących mu obrazów.TURESPAÑA nie gwarantuje braku przerw lub błędów dostępu do witryny internetowej, do jej treści ani że treść ta będzie aktualna, chociaż zrobi wszystko, co w jej mocy, aby ich uniknąć, naprawić lub zaktualizować, gdyby miały miejsce. Własność intelektualna i przemysłowa Warunki korzystania i dostępu do witryny internetowejUsługi oferowane przez witrynę internetową są w zasadzie bezpłatne, chyba że zaznaczy się inaczej.Dostęp do usług dostarczanych przez witrynę internetową ogólnie nie wymaga uprzedniej subskrypcji lub rejestracji Użytkownika, nie naruszając możliwości wymagania wypełnienia odpowiedniego rejestru Użytkownika przed uzyskaniem dostępu do pewnych usług.Użytkownik gwarantuje prawdziwość i autentyczność informacji podanych przy subskrypcji usług wymagających rejestracji Użytkownika i zobowiązuje się jednocześnie do aktualizowania tych informacji. W każdym przypadku Użytkownik będzie jedynym odpowiedzialnym za udzielenie fałszywych lub niedokładnych oświadczeń i za szkody, jakie wyrządzi TURESPAÑA lub osobom trzecim udzielonymi informacjami.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z treści i usług dostępnych na stronie zgodnie z niniejszymi Warunkami ogólnymi i Warunkami szczegółowymi, które zostaną ustanowione dla określonych usług, a także zgodnie ze wskazaniami prawa, moralności i dobrych obyczajów oraz porządku publicznego.Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej TURESPAÑA i/lub osób trzecich i w tym celu powstrzyma się od odtwarzania, kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania lub – w dowolny inny sposób – publicznego komunikowania, przekształcania lub zmieniania treści, chyba że uzyska na to zgodę właściciela tych praw lub okaże się to dozwolone prawem.Użytkownik, bez uprzedniej zgody osób, których to dotyczy, nie będzie mógł wykorzystać danych uzyskanych na stronie WWW w celu wykonywania powiadomień elektronicznych, reklamowych, promocyjnych lub handlowych.Przed skorzystaniem z usług osoby niepełnoletnie mają obowiązek uzyskania zezwolenia od rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, którzy będą uznani za odpowiedzialnych za wszystkie czyny podlegających im nieletnich. Pełna odpowiedzialność za dokładne określenie treści i usług, do których dostęp mieć będą nieletni, spoczywa na dorosłych, pod których opieką są pozostawieni. Ponieważ Internet umożliwia dostęp do treści, które mogą być nieodpowiednie dla nieletnich, informuje się Użytkowników, że istnieją mechanizmy umożliwiające ograniczenie dostępnych treści, a dokładnie programy informatyczne filtrujące i blokujące, które choć nie są niezawodne są bardzo użyteczne do kontrolowania i zawężania materiałów, do których dostęp mieć mogą nieletni. Prawa, których Użytkownik udziela TURESPAÑA W momencie ładowania lub publikacji pliku na witrynie internetowej www.spain.info Użytkownik udziela:Międzynarodowej licencji, niewyłącznej, nieodpłatnej i zbywalnej (z prawem do udzielenia sublicencji) na rzecz TURESPAÑA do wykorzystywania, kopiowania, dystrybucji, realizacji prac pochodnych, pokazywania i uruchamiania tegoż Pliku Użytkownika w związku ze świadczeniem usług i funkcjonowaniem strony WWW oraz działalnością TURESPAÑA, w tym, bez żadnych ograniczeń, w celach promocyjnych oraz do ponownej dystrybucji całości lub części strony WWW (i prac pochodnych) w dowolnym formacie i za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji.Międzynarodowej licencji, niewyłącznej i nieodpłatnej, na rzecz każdego Użytkownika strony WWW, zezwalającej na dostęp do jego Plików Użytkownika za pośrednictwem strony WWW, oraz do wykorzystywania, kopiowania, dystrybucji, realizacji prac pochodnych, pokazywania i uruchamiania tych Plików Użytkownika w zakresie, na jaki pozwala funkcjonalność strony WWW i zgodnie z niniejszymi Pojęciami i Warunkami. Obowiązek prawidłowego używania strony WWW, jej usług i treści Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony WWW i usług zgodnie z prawem, niniejszymi Warunkami korzystania z informacji, Warunkami szczegółowymi pewnych usług i pozostałymi informacjami, regulaminami użytkowania i instrukcjami podanymi mu do wiadomości, a także zgodnie z moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami oraz porządkiem publicznym.W tym celu Użytkownik powstrzyma się od korzystania z jakiejkolwiek usługi w celach lub ze skutkami nielegalnymi, zabronionymi niniejszymi Warunkami korzystania z informacji, szkodliwymi dla praw lub interesów osób trzecich lub które w jakikolwiek sposób mogłyby uszkodzić, unieruchomić, przeciążyć lub uniemożliwić normalne korzystanie z usług, sprzętu informatycznego lub dokumentów, plików i wszelkiego typu treści zgromadzonych w dowolnym sprzęcie informatycznym należącym do TURESPAÑA lub innych Użytkowników Internetu (hardware i software).W szczególności, traktując to jako wskazanie nie wyczerpujące możliwości, Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie rozpowszechniać czy nie oddawać do dyspozycji osób trzecich informacji, danych, treści plików dźwiękowych i/lub obrazowych, software i – ogólnie – dowolnego typu materiału, który:W jakikolwiek sposób byłby sprzeczny, lekceważył lub nastawał na podstawowe prawa i wolności publiczne, uznane konstytucyjnie, w traktatach międzynarodowych i pozostałym ustawodawstwie.Wprowadzał, podżegał lub popierał działania przestępcze, zniesławiające, oczerniające lub – ogólnie – niezgodne z prawem, moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami czy porządkiem publicznym; bądź działania, postawy lub poglądy dyskryminujące z powodu płci, rasy, religii, poglądów, wieku lub stanu.Byłby fałszywy, dwuznaczny, nieścisły, przesadzony lub niestosowny, wprowadzając lub mogąc wprowadzić w błąd odnośnie jego przedmiotu lub intencji czy zamiarów przekazującego.Byłby chroniony jakimkolwiek prawem własności intelektualnej lub przemysłowej należącym do osób trzecich, a Użytkownik nie uzyskałby wcześniej od właścicieli zgody niezbędnej do użycia, z którego korzysta lub pragnie skorzystać.W jakikolwiek sposób szkodzi dobru TURESPAÑA lub osób trzecich.Stanowiłby reklamę zakazaną, wprowadzającą w błąd, nielegalną i – ogólnie – stanowiącą nieuczciwą konkurencję.Ze względu na swą charakterystykę powodowałby problemy w normalnym funkcjonowaniu usługi.Tym samym Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z treści oddanych do dyspozycji Użytkowników na stronie WWW, przyjmując za takie wymienione tutaj, lecz nie ograniczające się jedynie do nich: teksty, zdjęcia, grafikę, obrazy, ikony, technologie, software, linki i pozostałe treści audio-wizualne lub dźwiękowe, a także jego projekt graficzny i kody źródłowe (zwane dalej „Treściami”), zgodnie z prawem, niniejszymi Warunkami korzystania z informacji, Warunkami szczegółowymi pewnych usług i pozostałymi informacjami, regulaminami użytkowania i instrukcjami podanymi mu do wiadomości, a także zgodnie z moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami oraz porządkiem publicznym.TURESPAÑA będzie nadzorować, by Pliki Użytkownika opublikowane na stronie WWW spełniały niniejsze Warunki korzystania z informacji, rezerwując sobie prawo do usunięcia dowolnego Pliku Użytkownika ze strony WWW na portalu Facebook. Za sposób korzystania ze strony WWW przez Użytkowników TURESPAÑA nie ma obowiązku i nie może kontrolować użytku, jaki Użytkownicy robią ze strony WWW, jej usług i treści. Szczególnie TURESPAÑA nie gwarantuje, że Użytkownicy skorzystają z nich zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z informacji, i – jeśli dotyczy – z Warunkami szczegółowymi, informacjami, regulaminami użytkowania i instrukcjami, które miałyby zastosowanie, ani że zrobią to w sposób zgodny z prawem i odpowiedni oraz odrzuca całą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju straty lub szkody, które mogłyby powstać w wyniku niezgodnego z prawem, nieprawidłowego, niewłaściwego lub nieodpowiedniego użytkowania strony WWW, jej usług lub treści przez Użytkowników.Jednocześnie TURESPAÑA nie gwarantuje prywatności i bezpieczeństwa korzystania ze strony WWW, a w szczególności nie gwarantuje, że nieupoważnione osoby trzecie nie będą mogły posiadać informacji o rodzaju, warunkach, cechach i okolicznościach korzystania ze strony WWW przez Użytkowników, w związku z tym TURESPAÑA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku nieupoważnionego dostępu.Gdyby któryś z wymienionych warunków został ogłoszony niezgodnym z prawem, nieważnym lub niemającym zastosowania na postawie jakiejś ustawy Państwa, w którym warunki te miały być zastosowane, będzie się je uważało za niezamieszczone (w stopniu i jurysdykcji, w jakim warunki te okazałyby się nielegalne, nieważne czy niemające zastosowania), tym niemniej pozostałe sformułowania i warunki zachowają swą pełną ważność i charakter wiążący i wymagalny.Dla wszystkich stron tej witryny Copyright © 2020. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA, TURESPAÑA.Wsparcie techniczne. Wszelkie wątpliwości lub uwagi dotyczące treści tego serwera należy kierować do: Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA.Kontakt Telefon: +34 913433500; faks: +34 913433896Niniejsza licencja podlega prawu hiszpańskiemu, bez względu na prawo obowiązujące Użytkownika. Wszelkie spory mogące pojawić się przy interpretacji niniejszego porozumienia zostaną rozwiązane przez sądy hiszpańskie.